Petržalku ovládli bajkeri
10. júna 2014
TEDxBratislava zaujímavý aj pre neziskovkárov
1. júla 2014

V Asociácii NPDM diskutujeme o pripravovaných legislatívnych zmenách

16. júna 2014 sa stretla pracovná skupina, ktorá sa venovala dvom hlavným bodom. Sú nimi pripravovaný zákon o sociálnej práci a novela zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

Zákon o sociálnej práci „sleduje a sprevádza“ Peter Kulifaj, ktorý informoval o obsahu diskusie na výbore pre sociálne veci v Národnej rade SR a tiež odbornej diskusii, ktorá sa konala 3.júna a jej spoluorganizátorom bola Asociácia NPDM. Výstupom je stanovisko, ktoré hovorí o tom, že zákon o sociálnej práci vítame a vidíme v ňom poteciál zvýšenia profesionality a kredibility oboru. Zároveň však zdôrazňujeme, že zákon bude prínosný ak:

– bude zabezpečené, že v sociálnych programoch na pozícií sociálny pracovník mohli pôsobiť i ľudia, ktorí majú dlhoročnú prax, i keď nespĺňajú podmienku odbornej spôsobilosti tak, ako uvádza návrh zákona

– členstvo v komore zostane dobrovoľné (s dlhodobou garanciou tejto dobrovoľnosti)

– neobmedzí sa výkon sociálnej práce v organizáciách, ktoré nevykonávajú svoju činnosť v odkaze na zákon č. 305/2005 alebo zákon č. 448/2008 o sociálnych službách

– členmi v komore budú najmä praktici a praktičky

Priebeh legislatívneho procesu budeme ďalej sledovať.

Druhá zmena a bod programu stretnutia súvisel s plánovanou novelou zákona č. 305/2005. Zuzka Milatová a Barbora Brichtová sa zúčastnia za Asociáciu NPDM plánoveného dvojdňového pracovného strenutia, ktoré organizuje MPSVaR. V rámci tohto procesu sme pripravili prehľad činností, ktoré sú v nízkoprahových programoch realizované. Tento krok by mal pomôcť lepšie a presnejšie určiť, aké miesto majú nízkoprahové programy v tomto i iných zákonoch.