Od 4. do 5. mája sa uskutočnilo dôležité zasadnutie medzinárodnej platformy Dynamo International v Bruseli. V rámci zasadnutia sa uskutočnila aj finálna konferencia s prezentáciou výsledkov projektu Youth and Poverty in Europe pod hlavičkou Yes Forum – Youth and European Social Work Forum.

Deň predtým, 3. mája bol usporiadaný večierok na privítanie jednotlivých členov, kde sme mali možnosť komunikovať situáciu v rámci streetwork s ďalšími zástupcami z členských krajín. Prekvapením bol opis podobnej situácie a problémov v rámci mapovania organizácii napríklad v podstatne rozvinutejšom Fínsku. Na druhú stranu si práve organizácie z tak vyspelej krajiny s podstatne silnejším finančným zázemím, uvedomujú potrebu samofinancovania. Táto téma sa týka práve aj nás,  členov ANPDM, pretože sa dostávame pomaly do poslednej fázy čerpania finančných prostriedkov z eurofondov.

Na druhý deň, 4. mája sa uskutočnila prezentácia výsledkov projektu Youth and Poverty in Europe. Prostredníctvom diskusných panelov vystúpilo viacero rečníkov. Medzi nimi aj eurokomisárka pre oblasť edukácie a kultúry, Martine Reicherts, ktorá si servítku pred ústa nekládla, a aktívne vyzývala príslušníkov mladej generácie k nápravám toho, čo oni sami podcenili. Upozornila taktiež na potrebu vzájomného dialógu a rešpektu medzi generáciami v zmysle: „Ak nechceš rešpektovať, ako môžeš žiadať to, aby si bol rešpektovaný.”

Dôležitým bodom je participácia. Mladí ľudia by mali byť plnohodnotnou súčasťou spoločnosti, mať prístup k finančným zdrojom a možnostiam zapojenia sa na každom stupni politiky. V neposlednom rade, aby kroky na zníženie chudoby nešli proti samotným chudobným. Upozornilo sa aj na pokrivený obraz doby. V súčasnosti je viac chudobných ako tomu bolo v roku 2008, zatiaľ čo náboženské inštitúcie, respektíve cirkvi bohatnú a majú dokonca svoje vlastné banky.

V rámci tematických diskusií boli prezentované dôležité poznatky z medzinárodných projektov. Tímy mladých ľudí poukázali na dôležitosť vzdelania a jeho dostupnosti, ako jednej z najlepších možností ako znížiť chudobu u mladých ľudí. Viacerí členovia prezentovali udalosti, ktoré zmenili a poznačili ich životy. Častým dôvodom výskytu sociálno-patologických javov bola práve absencia kvalitného vzdelania, napríklad ich rodičov. Mladí ľudia by mali byť prostredníctvom edukácie vedení k zodpovednosti za seba a svoju budúcnosť. Túto zodpovednosť vnímať ako povinnosť.

5. mája sa Asociácia nízkoprahových programov pre deti a mládež na Slovensku ako člen medzinárodnej platformy Dynamo International, prostredníctvom svojho zástupcu zúčastnila na dôležitom štrukturálnom zasadnutí. Doterajší koordinátor Dynamonetwork pre Európsku oblasť, Henk Geelen sa rozhodol po dlhom období vzdať svojej funkcie a začať si užívať zaslúžený dôchodok. Vzhľadom na tento dôležitý akt, prebehlo hlasovanie o novom modely koordinácie projektu a nakoniec prijatia nie iba jedného, ale rovno dvoch nových koordinátorov pre Európu. Stali sa nimi Matthieu Forest zo Švajčiarska a Mariana Pisarski z Bulharska, čím sa podľa Henka začala písať nová kapitola tejto medzinárodnej platformy.

Pre Asociáciu Nízkoprahových Programov pre Deti a Mládež na Slovensku bolo veľmi podstatné byť súčasťou týchto dôležitých krokov na medzinárodnej úrovni, ako z hľadiska udržiavania a vytvárania nových kontaktov, tak aj z hľadiska prístupu k najaktuálnejším informáciám v danej oblasti.

Spracoval: Michal Berta – KASPIAN