ČLENSKÉ ORGANIZÁCIE

Realizuje vaša organizácia nízkoprahový program pre deti a mládež (formou klubu, či terénnej sociálnej práce)? Máte chuť rozvíjať svoj program? Získavať informácie z prvej ruky? Využívať podporu Asociácie a organizácií, ktoré robia podobnú prácu ako vy?

Máte možnosť stať sa členom Asociácie NPDM!

Ako postupovať:

 1. Overte si, či program spĺňa Minimálny štandard (podľa toho si vyberte, či chcete byť aktívnym členom alebo pasívnym).
 2. Absolvovujte konzultáciu v Asociácií NPDM (telefonickú, mailovú alebo osobnú).
 3. Vyberte si jedného človeka z organizácie, ktorý by mal zastupovať váš program v Asociácií NPDM.
 4. Vypíšte prihlášku za člena Asociácie NPDM.
 5. Zašlite prihlášku s výročnou správou a stanovami organizácie na adresu Asociácie NPDM.

Zoznam členských organizácií

AKTÍVNI ČLENOVIA

1

Nízkoprahové centrum Fun Club Fortuna

Zriaďovateľom centra je Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Centrum sa nachádza v priestoroch sociálnej ubytovne Fortuna.

Hlavným cieľom našej práce je systematická práca s deťmi a mládežou v jej prirodzenom prostredí zameraná na rozvoj jej osobnosti, samoobslužných činností, tvorivosti i nadania. Tento cieľ sa snažíme realizovať nie len pravideľnou klubovou činnosťou, ale aj rôznymi mimoklubovými aktivitami, víkendovkami, či tábormi.

V našom centtre sa však v rámci našich možností venujeme aj dospelým obyvateľom tejto ubytovne. V rámci terénnej sociálnej práce sa usilujeme rozvíjať ich rodičovské schopnosti i zručnosti a pomáhame im pri hľadaní zamestnania, či riešení ich problémov.

Kontaktné informácie

Fun Club Fortuna
Agátová 1/A, 841 02 Bratislava - Dúbravka
02/63815208
funclubfortuna@gmail.com
www.funclubfortuna.sk

2

Spokojnosť, n.o.

Spokojnosť, n.o. je centrum sociálnych služieb, ktoré prevádzkuje okrem iného nízkoprahové denné centrum v Prievidzi.

Kontaktné informácie

Spokojnosť, n.o.
Ciglianska cesta 8,971 01 Prievidza
046/3810030
+421917748698
c.c@ispokojnost.sk
www.ispokojnost.sk

3

Úsmev ako dar - pobočka Trnava (Centrum Mak)

Unikátnym projektom pobočky SPDDD Úsmev ako dar v Trnave je Centrum Mak, na Coburgovej ulici v Trnave. Tento projekt je realizovaný vďaka pomoci TTSK a Mesta Trnavy.

V súčasnosti Centrum Mak poskytuje svoje služby 26 rómskym rodinám z Coburgovej ulice. Deti z týchto rodín vo veku 3-7 rokov pravidelne navštevujú krúžky, kde sa im venujú animátori a dobrovoľníci. Cieľom je rozvíjať detskú tvorivosť, ich manuálne aj sociálne zručnosti. Ich rodičom poskytujeme odbornú pomoc a sprevádzanie.

Kontaktné informácie

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
02/63815208-9
info@usmev.sk
www.usmev.sk

4

Človek v tísni, o.p.s. - pobočka Slovensko

Slovenská pobočka organizácie Člověk v tísni bola založená v roku 2004. Cieľom nášho pôsobenia je odstraňovanie chudoby a komplexné začleňovanie sociálne vylúčených rómskych lokalít. V rovine priamych služieb prevádzkujeme tri Komunitné centrá na východnom Slovensku. Súčasťou komplexných služieb, poskytovaných Komunitnými centrami v obciach Petrovany, Sveržov a Doľany - Roškovce, sú aj nízkoprahové programy pre deti a mládež.

Deti a mládež, vyrastajúce v prostredí rómskych osád, sa musia od malička vyrovnávať s radom znevýhodnení a ich šance uspieť v živote sú výrazne nižšie. Cieľom nízkoprahových programov je, aby (podobne ako ich vrstovníci) mali rôzne možnosti zmysluplne tráviť čas, rozvíjať svoju osobnosť, nadobúdať životné zručnosti, učiť sa nové veci a nemuseli zostávať „na ulici“. Nízkoprahové programy sa snažia zmierňovať riziká, vyplývajúce zo života v chudobe a pôsobiť ako prevencia proti vylučovaniu rómskych detí a mládeže z väčšinovej spoločnosti.

Nízkoprahové kluby v Komunitných centrách sú otvorené každý pracovný deň popoludní. Pracovníci centier spolu s dobrovoľníkmi (študentami vysokých škôl a mladými priamo z lokalít) pripravujú pre deti a mládež rôzne voľnočasové aktivity, záujmové krúžky, workshopy, neformálne vzdelávanie, preventívne aktivity, výlety, víkendové a prázdninové akcie.

Pre cieľovú skupinu detí a mládeže sú nízkoprahové programy v centrách doplnené programom podpory vzdelávania, ktorého cieľom je zlepšovanie študijných výsledkov detí a eliminácia predčasného ukončenia školskej dochádzky a službou pracovného poradenstva, v rámci ktorej sa okrem individuálneho poradenstva mladým poskytuje profesionálna orientácia, realizovaná metódami zážitkovej pedagogiky na základných školách a priamo v centrách.

Kontaktné informácie

Člověk v tísni, o.p.s. – pobočka Slovensko
Palešovo námestie 34, 053 04 Spišské Podhradie
053/4699345
slovensko@clovekvtisni.sk
www.clovekvtisni.sk

5

Združenie STORM

Nízkoprahový klub pre deti a mládež CIRKUS vznikol 13. septembra 2007 ako jeden z projektov Združenia STORM.

Primárnou cieľovou skupinou sú deti, mládež a mladí dospelí vo veku od 11 do 22 rokov tráviaci svoj voľný čas na sídlisku Klokočina.

Svoje služby poskytujeme v klube, ktorý sídli v areáli Komunitného centra na Nedbalovej ulici a terénnou sociálnou prácou.

Klub je otvorený štyrikrát v týždni (pondelok až štvrtok) v časoch od 17:00 do 20:00. Pracovníci/čky sa v teréne nachádzajú pondelok a štvrtok od 18:00 do 20:00.

Okrem voľnočasových aktivít poskytujeme svojím klientom/kám aj celú paletu sociálnych služieb.

Kontaktné informácie

Združenie STORM
Nedbalova 17, 949 11 Nitra
+421905943229
klubcirkus@gmail.com
www.zdruzeniestorm.sk
Po - Št: od 17:00 do 20:00

6

Ichtys

Ichtys sa venuje predovšetkým sídliskovej mládeži a deťom vo veku od 6 do 20 rokov. Spomedzi veľkej skupiny sídliskových detí a mladých sa jedná hlavne o deti zo sociálne slabších rodín a rodín v rozvodovej alebo porozvodovej situácii. Z mladých sú prevažne našou cieľovou skupinou experimentátori s mäkkými drogami (alkohol a marihuana), writeri, streebalisti a streetfutbalisti, ale aj ostatní, ktorí nevedia aktívne využiť svoj voľný čas.

Našu prácu robíme prostredníctvom nízkoprahového klubu a terénnej sociálnej práce. Ponúkame voľnočasové aktivity, situačnú a krízovú intervenciu, poradenstvo a doučovanie. Spomedzi fakultatívnych aktivít ide hlavne o rozbiehajúci sa rybársky krúžok, tiež výlety a turnaje.

Ichtys funguje v týždni takto:
Pondelok 17:00 – 19:00 streetwork
Utorok 15:00 – 17:00 klub mladší, 17:00 – 19:00 klub starší
Streda 17:00 – 19:00 streetwork
Štvrtok 15:30 – 17:30 klub mladší, 17:30 – 19:30 klub starší
Sobota 15:00 – 18:00 spojený klub
Mladší sú do cca. 13 rokov.

Kontaktné informácie

ICHTYS o.z.
Mgr. Bc. Matej Nagy
Štefana Králika 1, 841 08 Bratislava - Devínska Nová Ves
+4210903475014
ozichtys@gmail.com
www.ozichtys.sk

7

Misia mladých

Občianske združenie Misia mladých sa zameriava na prácu s neorganizovanou mládežou z mesta Tvrdošín a sídliska Medvedzie. Funguje od roku 2003. V súčasnosti realizuje nasledovné programy:

 • Prevádzka nízkoprahového zariadenia - klubovne Open Space
 • Klubové stretnutia
 • Klubové aktivity /filmové večery, prednášky/
 • Mimoklubové aktivity /výlety, cyklotúry, športové turnaje/
 • Poskytovanie sociálnych služieb klientom združenia /krízová a situačná intervencia, poradenstvo, prípadová práca.../

Hlavnú cieľovú skupinu tvoria deti a mladí ľudia – pubescenti, adolescenti, sídlisková mládež , mládež ohrozená drogami, alkoholom, kriminalitou a deti a mládež zo sociálne znevýhodnených rodín. Klubovňa Open Space - V nefajčiarskom a nealkoholickom prostredí je možné hrať sa rôzne hry - kalčeto(stolový futbal), stolný tenis, spoločenské hry, šípky, počúvať hudbu, pozerať filmy, písať dokumenty na počítači alebo len tak popíjať čaj, rozprávať sa s kamarátmi a nadväzovať nové kontakty.

Kontaktné informácie

Občianske združenie MISIA MLADÝCH
Farská 86/34, 02744 Tvrdošín
+421903014156
info@misiamladych.sk
www.misiamladych.sk
8

Detský fond SR

DFSR realizuje MIXklub – nízkoprahové zariadenie, ktoré je zamerané na aktivity v oblasti primárnej a sekundárnej prevencii a sociálneho poradenstva pre deti a mládež v II.bratislavskom obvode.

Cieľom MIXklubu – nízkoprahového zariadenia je poskytovanie bezpečného, akceptujúceho a podporného priestoru, ktorý napomáha vytváraniu plnohodnotných vzťahov, rozvíjaniu sociálnych a životných zručností u detí a mládeže, ale zároveň podnecuje ich vlastnú tvorivosť a fantáziu. Cez pozitívnu skúsenosť a nadobudnutie sabadôvery vo vlastné schopnosti vedieme našich klientov k väčšej samostatnosti, zodpovednosti za seba a voči druhým a aktivite pri vytváraní vlastných kreatívnych konceptov voľného času. Učíme našich klientov VOLIŤ SI a zároveň niesť zodpovednosť za svoju voľbu. Nesnažíme sa meniť osobnosť klienta, ale ponúkame mu alternatívy k spôsobu jeho života. Cielene zvyšujeme právne vedomie detí a mladých ľudí a učíme ich primeranou formou hájiť svoje práva a záujmy.

Kontaktné informácie

Detský fond Slovenskej republiky
Stavbárska 38, 821 07 Bratislava
+4210243634354
dfsr@dfsr.sk
www.dfsr.sk

9

Ulita

Program Komunitné centrum funguje od novembra 2003 a do februára 2008 ho zastrešovalo OZ Odyseus. V rámci projektu sa realizuje nízkoprahový klub a terénna sociálna práca zameraná na deti a mladých ľudí vo veku 6 – 19 rokov žijúcich na petržalskom sídlisku Kopčany, kde napriek dopytu chýbajú akékoľvek voľnočasové a poradenské služby. Pracovníci/čky projektu prostredníctvom atraktívnych voľnočasových aktivít nadväzujú kontakt s cieľovými skupinami a poskytujú pomoc pri riešení ich aktuálnych problémov. Súčasťou projektu sú aj niektoré štruktúrované aktivity zamerané na špecifické skupiny (napr. kurz varenia, detský „klubkáč“) a nepravidelné akcie (letná „bubnovačka“, opekanie, výlety...).

Kontaktné informácie

Ulita
Kopčianska 90, 851 01 Bratislava
+4219196605
monika.jurikova@ulita.sk
www.ulita.sk

10

Kaspian

Poslaním KASPIAN-U je napĺňať potreby detí a mladých ľudí (7-22), ktorí svoj voľný čas trávia prevažne na uliciach Petržalky. Pracujeme s nimi v nízkoprahovom klube a prostredníctvom terénnej sociálnej práce (na uliciach, v krčmách, skateparkoch). Poskytujeme im prijatie, spolubytie a bezpečie, voľnočasové a preventívne aktivity, psycho-sociálnu oporu a sociálnu pomoc v ich problémoch, v ťažkých životných situáciách, ale aj v problémoch sociálno-patologického charakteru. Okrem toho pomáhame mladým ľuďom presadzovať ich potreby, záujmy a participovať na zmene v ich komunite.

Kontaktné informácie

Kaspian
Ambroseho 15, 851 02 Bratislava
02/62247884
kaspian@kaspian.sk
www.kaspian.sk

11

Mládež ulice

Združenie realizuje Program práca s ohrozenými deťmi a mládežou, ktorého cieľovou skupinou sú deti vo veku 5 – 18 rokov vyrastajúce v sociálnej ubytovni. Najmä prostredníctvom voľnočasových aktivít (športové a zážitkové hry) a občasných výletov chceme deťom a mládeži umožniť rozvoj životných zručností a zabezpečiť im tak rovnosť príležitostí. Aktivity sú realizované formou terénnej práce.Zameriavame sa na rozvoj komunikácia, spolupráce, zvládanie emócií, sebadisciplíny a tvorivosti.

Kontaktné informácie

Mládež ulice
Hattalova 6, 831 03 Bratislava
+421903184253
info@mladezulice.sk
www.mulice.sk

12

IPčko

Občianske združenie IPčko prevádzkuje nízkoprahové kontaktné centrum - klub UPside. Hlavným poslaním o.z. je poskytovať internetovú poradňu pre mladých. Ak sa chce niekto porozprávať, hľadá ďalšie informácie, potrebuje radu či pomoc, stačí, ak napíše niektorému z našich online poradcov. Poradcovia sú prevažne z oblasti psychológie a sociálnej práce, prechádzajú akreditovaným vzdelávaním a odbornou supervíziou, aby ich pomoc bola kvalitná, no zároveň citlivo, s prijatím a rešpektom pristupujú k Tebe a k Tvojej situácii a nezabúdajú na priateľský prístup.

UPside

UPside je prvým unikátnym projektom nízkoprahového klubu pre mladých ľudí uprostred Obchodnej ulice v Bratislave. Našich dobrovoľníkov tvoria študenti a absolventi psychológie alebo sociálnej práce, ktorí okrem alternatívneho trávenia voľného času, môžu podať pomocnú ruku každému, kto o to požiada.

V priestoroch zariadených ako útulná obývačka sa pri šálke dobrého nealko nápoja s tebou radi stretnú naši dobrovoľníci. Návštevníci tu nájdu zábavu pri množstve spoločenských hier, každodenný zaujímavý program, ako aj pozorné ucho dobrovoľníkov.

Kontaktné informácie

IPčko o.z.
Štúrova 3, 811 02 Bratislava
+421907493506
ipcko@ipcko.sk
www.ipcko.sk

UPside klub
Obchodná 33, 811 06 Bratislava
upside@upside.sk
www.upside.sk

Subheader

ČLENSKÉ ORGANIZÁCIE

Realizuje vaša organizácia nízkoprahový program pre deti a mládež (formou klubu, či terénnej sociálnej práce)? Máte chuť rozvíjať svoj program? Získavať informácie z prvej ruky? Využívať podporu Asociácie a organizácií, ktoré robia podobnú prácu ako vy?

Máte možnosť stať sa členom Asociácie NPDM!

Ako postupovať:

 1. Overte si, či program spĺňa Minimálny štandard (podľa toho si vyberte, či chcete byť aktívnym členom alebo pasívnym).
 2. Absolvovujte konzultáciu v Asociácií NPDM (telefonickú, mailovú alebo osobnú).
 3. Vyberte si jedného človeka z organizácie, ktorý by mal zastupovať váš program v Asociácií NPDM.
 4. Vypíšte prihlášku za člena Asociácie NPDM.
 5. Zašlite prihlášku s výročnou správou a stanovami organizácie na adresu Asociácie NPDM.

 

20px

Zoznam členských organizácií

icon

AKTÍVNI ČLENOVIA

:

Nízkoprahové centrum Fun Club Fortuna

Zriaďovateľom centra je Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Centrum sa nachádza v priestoroch sociálnej ubytovne Fortuna.

Hlavným cieľom našej práce je systematická práca s deťmi a mládežou v jej prirodzenom prostredí zameraná na rozvoj jej osobnosti, samoobslužných činností, tvorivosti i nadania. Tento cieľ sa snažíme realizovať nie len pravideľnou klubovou činnosťou, ale aj rôznymi mimoklubovými aktivitami, víkendovkami, či tábormi.

V našom centtre sa však v rámci našich možností venujeme aj dospelým obyvateľom tejto ubytovne. V rámci terénnej sociálnej práce sa usilujeme rozvíjať ich rodičovské schopnosti i zručnosti a pomáhame im pri hľadaní zamestnania, či riešení ich problémov.

Kontaktné informácie

Fun Club Fortuna
Agátová 1/A, 841 02 Bratislava – Dúbravka
02/63815208
funclubfortuna@gmail.com
www.funclubfortuna.sk

:

Spokojnosť, n.o.

Spokojnosť, n.o. je centrum sociálnych služieb, ktoré prevádzkuje okrem iného nízkoprahové denné centrum v Prievidzi.

Kontaktné informácie

Spokojnosť, n.o.
Ciglianska cesta 8,971 01 Prievidza
046/3810030
+421917748698
c.c@ispokojnost.sk
www.ispokojnost.sk

:

Úsmev ako dar – pobočka Trnava (Centrum Mak)

Unikátnym projektom pobočky SPDDD Úsmev ako dar v Trnave je Centrum Mak, na Coburgovej ulici v Trnave. Tento projekt je realizovaný vďaka pomoci TTSK a Mesta Trnavy.

V súčasnosti Centrum Mak poskytuje svoje služby 26 rómskym rodinám z Coburgovej ulice. Deti z týchto rodín vo veku 3-7 rokov pravidelne navštevujú krúžky, kde sa im venujú animátori a dobrovoľníci. Cieľom je rozvíjať detskú tvorivosť, ich manuálne aj sociálne zručnosti. Ich rodičom poskytujeme odbornú pomoc a sprevádzanie.

Kontaktné informácie

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
02/63815208-9
info@usmev.sk
www.usmev.sk

:

Človek v tísni, o.p.s. – pobočka Slovensko

Slovenská pobočka organizácie Člověk v tísni bola založená v roku 2004. Cieľom nášho pôsobenia je odstraňovanie chudoby a komplexné začleňovanie sociálne vylúčených rómskych lokalít. V rovine priamych služieb prevádzkujeme tri Komunitné centrá na východnom Slovensku. Súčasťou komplexných služieb, poskytovaných Komunitnými centrami v obciach Petrovany, Sveržov a Doľany – Roškovce, sú aj nízkoprahové programy pre deti a mládež.

Deti a mládež, vyrastajúce v prostredí rómskych osád, sa musia od malička vyrovnávať s radom znevýhodnení a ich šance uspieť v živote sú výrazne nižšie. Cieľom nízkoprahových programov je, aby (podobne ako ich vrstovníci) mali rôzne možnosti zmysluplne tráviť čas, rozvíjať svoju osobnosť, nadobúdať životné zručnosti, učiť sa nové veci a nemuseli zostávať „na ulici“. Nízkoprahové programy sa snažia zmierňovať riziká, vyplývajúce zo života v chudobe a pôsobiť ako prevencia proti vylučovaniu rómskych detí a mládeže z väčšinovej spoločnosti.

Nízkoprahové kluby v Komunitných centrách sú otvorené každý pracovný deň popoludní. Pracovníci centier spolu s dobrovoľníkmi (študentami vysokých škôl a mladými priamo z lokalít) pripravujú pre deti a mládež rôzne voľnočasové aktivity, záujmové krúžky, workshopy, neformálne vzdelávanie, preventívne aktivity, výlety, víkendové a prázdninové akcie.

Pre cieľovú skupinu detí a mládeže sú nízkoprahové programy v centrách doplnené programom podpory vzdelávania, ktorého cieľom je zlepšovanie študijných výsledkov detí a eliminácia predčasného ukončenia školskej dochádzky a službou pracovného poradenstva, v rámci ktorej sa okrem individuálneho poradenstva mladým poskytuje profesionálna orientácia, realizovaná metódami zážitkovej pedagogiky na základných školách a priamo v centrách.

Kontaktné informácie

Člověk v tísni, o.p.s. – pobočka Slovensko
Palešovo námestie 34, 053 04 Spišské Podhradie
053/4699345
slovensko@clovekvtisni.sk
www.clovekvtisni.sk

:

Združenie STORM

Nízkoprahový klub pre deti a mládež CIRKUS vznikol 13. septembra 2007 ako jeden z projektov Združenia STORM.

Primárnou cieľovou skupinou sú deti, mládež a mladí dospelí vo veku od 11 do 22 rokov tráviaci svoj voľný čas na sídlisku Klokočina.

Svoje služby poskytujeme v klube, ktorý sídli v areáli Komunitného centra na Nedbalovej ulici a terénnou sociálnou prácou.

Klub je otvorený štyrikrát v týždni (pondelok až štvrtok) v časoch od 17:00 do 20:00. Pracovníci/čky sa v teréne nachádzajú pondelok a štvrtok od 18:00 do 20:00.

Okrem voľnočasových aktivít poskytujeme svojím klientom/kám aj celú paletu sociálnych služieb.

Kontaktné informácie

Združenie STORM
Nedbalova 17, 949 11 Nitra
+421905943229
klubcirkus@gmail.com
www.zdruzeniestorm.sk
Po – Št: od 17:00 do 20:00

:

Ichtys

Ichtys sa venuje predovšetkým sídliskovej mládeži a deťom vo veku od 6 do 20 rokov. Spomedzi veľkej skupiny sídliskových detí a mladých sa jedná hlavne o deti zo sociálne slabších rodín a rodín v rozvodovej alebo porozvodovej situácii. Z mladých sú prevažne našou cieľovou skupinou experimentátori s mäkkými drogami (alkohol a marihuana), writeri, streebalisti a streetfutbalisti, ale aj ostatní, ktorí nevedia aktívne využiť svoj voľný čas.

Našu prácu robíme prostredníctvom nízkoprahového klubu a terénnej sociálnej práce. Ponúkame voľnočasové aktivity, situačnú a krízovú intervenciu, poradenstvo a doučovanie. Spomedzi fakultatívnych aktivít ide hlavne o rozbiehajúci sa rybársky krúžok, tiež výlety a turnaje.

Ichtys funguje v týždni takto:
Pondelok 17:00 – 19:00 streetwork
Utorok 15:00 – 17:00 klub mladší, 17:00 – 19:00 klub starší
Streda 17:00 – 19:00 streetwork
Štvrtok 15:30 – 17:30 klub mladší, 17:30 – 19:30 klub starší
Sobota 15:00 – 18:00 spojený klub
Mladší sú do cca. 13 rokov.

Kontaktné informácie

ICHTYS o.z.
Mgr. Bc. Matej Nagy
Štefana Králika 1, 841 08 Bratislava – Devínska Nová Ves
+4210903475014
ozichtys@gmail.com
www.ozichtys.sk

:

Detský fond SR

DFSR realizuje MIXklub – nízkoprahové zariadenie, ktoré je zamerané na aktivity v oblasti primárnej a sekundárnej prevencii a sociálneho poradenstva pre deti a mládež v II.bratislavskom obvode.

Cieľom MIXklubu – nízkoprahového zariadenia je poskytovanie bezpečného, akceptujúceho a podporného priestoru, ktorý napomáha vytváraniu plnohodnotných vzťahov, rozvíjaniu sociálnych a životných zručností u detí a mládeže, ale zároveň podnecuje ich vlastnú tvorivosť a fantáziu. Cez pozitívnu skúsenosť a nadobudnutie sabadôvery vo vlastné schopnosti vedieme našich klientov k väčšej samostatnosti, zodpovednosti za seba a voči druhým a aktivite pri vytváraní vlastných kreatívnych konceptov voľného času. Učíme našich klientov VOLIŤ SI a zároveň niesť zodpovednosť za svoju voľbu. Nesnažíme sa meniť osobnosť klienta, ale ponúkame mu alternatívy k spôsobu jeho života. Cielene zvyšujeme právne vedomie detí a mladých ľudí a učíme ich primeranou formou hájiť svoje práva a záujmy.

Kontaktné informácie

Detský fond Slovenskej republiky
Stavbárska 38, 821 07 Bratislava
+4210243634354
dfsr@dfsr.sk
www.dfsr.sk

:

Ulita

Program Komunitné centrum funguje od novembra 2003 a do februára 2008 ho zastrešovalo OZ Odyseus. V rámci projektu sa realizuje nízkoprahový klub a terénna sociálna práca zameraná na deti a mladých ľudí vo veku 6 – 19 rokov žijúcich na petržalskom sídlisku Kopčany, kde napriek dopytu chýbajú akékoľvek voľnočasové a poradenské služby. Pracovníci/čky projektu prostredníctvom atraktívnych voľnočasových aktivít nadväzujú kontakt s cieľovými skupinami a poskytujú pomoc pri riešení ich aktuálnych problémov.

Kontaktné informácie

Ulita
Kopčianska 90, 851 01 Bratislava
+4219196605
monika.jurikova@ulita.sk
http://www.ulita.sk

:

Kaspian

Poslaním KASPIAN-U je napĺňať potreby detí a mladých ľudí (7-22), ktorí svoj voľný čas trávia prevažne na uliciach Petržalky. Pracujeme s nimi v nízkoprahovom klube a prostredníctvom terénnej sociálnej práce (na uliciach, v krčmách, skateparkoch). Poskytujeme im prijatie, spolubytie a bezpečie, voľnočasové a preventívne aktivity, psycho-sociálnu oporu a sociálnu pomoc v ich problémoch, v ťažkých životných situáciách, ale aj v problémoch sociálno-patologického charakteru. Okrem toho pomáhame mladým ľuďom presadzovať ich potreby, záujmy a participovať na zmene v ich komunite.

Kontaktné informácie

Kaspian
Furdekova 6/A, 851 03 Bratislava
0910 971 887,  0910 659 127
kaspian@kaspian.sk
www.kaspian.sk

:

Mládež ulice

Združenie realizuje Program práca s ohrozenými deťmi a mládežou, ktorého cieľovou skupinou sú deti vo veku 5 – 18 rokov vyrastajúce v sociálnej ubytovni. Najmä prostredníctvom voľnočasových aktivít (športové a zážitkové hry) a občasných výletov chceme deťom a mládeži umožniť rozvoj životných zručností a zabezpečiť im tak rovnosť príležitostí. Aktivity sú realizované formou terénnej práce.Zameriavame sa na rozvoj komunikácia, spolupráce, zvládanie emócií, sebadisciplíny a tvorivosti.

Kontaktné informácie

Mládež ulice
Hattalova 6, 831 03 Bratislava
+421903184253
info@mladezulice.sk
www.mladezulice.sk

:

IPčko

Občianske združenie IPčko prevádzkuje nízkoprahové kontaktné centrum – klub UPside. Hlavným poslaním o.z. je poskytovať internetovú poradňu pre mladých. Ak sa chce niekto porozprávať, hľadá ďalšie informácie, potrebuje radu či pomoc, stačí, ak napíše niektorému z našich online poradcov. Poradcovia sú prevažne z oblasti psychológie a sociálnej práce, prechádzajú akreditovaným vzdelávaním a odbornou supervíziou, aby ich pomoc bola kvalitná, no zároveň citlivo, s prijatím a rešpektom pristupujú k Tebe a k Tvojej situácii a nezabúdajú na priateľský prístup.

UPside

UPside je prvým unikátnym projektom nízkoprahového klubu pre mladých ľudí uprostred Obchodnej ulice v Bratislave. Našich dobrovoľníkov tvoria študenti a absolventi psychológie alebo sociálnej práce, ktorí okrem alternatívneho trávenia voľného času, môžu podať pomocnú ruku každému, kto o to požiada.

V priestoroch zariadených ako útulná obývačka sa pri šálke dobrého nealko nápoja s tebou radi stretnú naši dobrovoľníci. Návštevníci tu nájdu zábavu pri množstve spoločenských hier, každodenný zaujímavý program, ako aj pozorné ucho dobrovoľníkov.

Kontaktné informácie

IPčko o.z.
Štúrova 3, 811 02 Bratislava
+421907493506
ipcko@ipcko.sk
www.ipcko.sk

UPside klub
Obchodná 33, 811 06 Bratislava
upside@upside.sk
www.upside.sk

PASÍVNI ČLENOVIA

YMCA Nesvady:

MZ YMCA Nesvady okrem iného prevádzkuje nízkoprahový klub Reset.

Viac informácií nájdete na http://www.ymca-nesvady.sk/ymca/index.html

YMCA Nitra:

Miestne združenie YMCA Nitra (ďalej MZ YMCA Nitra) ako súčasť celosvetového hnutia YMCA je kresťansky orientované, dobrovoľné, apolitické a nekonfesionálne združenie, ktorého úlohami sú služba a pomoc mladým ľudom pre harmonický rozvoj telesnej, duševnej a duchovnej zložky ich osobnosti. Pri svojej práci vychádza z kresťanských ideálov a nadväzuje na domáce i zahraničné kultúrne a historické tradície.

Viac informácii nájdete na http://www.ymca-nitra.sk/m.m/onas.htm

I Klub (Ivanka pri Dunaji):

Činnosť I Klubu je organizovaná paralelne so školským rokom. Ťažiskom práce je výroba drobnej umeleckej keramiky. V súčasnosti navštevuje I Klub 50 detí, 11 mamičiek a 20 dospelých nadšencov – keramikárov.

Deti pracujú v krúžkoch v pracovné dni – vždy od 15 – 17 hodiny.Okrem pravidelnej činnosti organizuje I Klub jednorázové podujatia – Mikuláš, Jarný denný tábor, prezentácia detskej tvorby, Jánske ohne, Bodka za prázdninami (v spolupráci s inými občianskymi združeniami), keramický workshop cez prázdniny.

V priestoroch I Klubu sa nachádza aj Materské centrum Pikolo. K hlavnej klubovej budove patrí aj priľahlý, sčasti zalesnený areál a tzv. zelený dom, kde máme dielničku, miestnosť s pinpongom a kalčetom a dreváreň. V súčastnosti zakladáme veľké trávniky okolo budovy, ktoré budeme využívať v budúcom školskom roku. Dúfame, že upravený priestor bude priťahovať najmä mladých futbalistov.

Viac informácii nájdete na http://www.ivankapridunaji.sk/hierbuttons/hierbuttons/iklub.html

Občianske združenie Ain Karim:

Nízkoprahový klub Smajlík je zameraný na prácu s neorganizovanou skupinou detí a mladých vo veku od 3 do 20 rokov, ktoré žijú v rizikovom a asociálnom prostredí. Naši dobrovoľníci v nízkoprahovom klube poskytujú pre deti a mladých komplex služieb prostredníctvom sociálnej pomoci a psychosociálnej podpory, ktoré sú kombinované s ponukou voľnočasových aktivít. Snažíme sa o zlepšenie kvality života deti a mladých, ktoré žijú v rizikovom alebo asociálnom prostredí prostredníctvom vytvárania podmienok pre zmysluplné trávenie voľného času a zvyšovanie sociálnych zručností.

Deti a mladí majú možnosť hrať spoločenské hry, zúčastniť sa variaceho krúžku, počúvať hudbu, pozerať filmy, chodiť na výlety, zúčastniť sa tvorivých dielná a workshopov. Taktiež majú možnosť pomoci s domácimi úlohami alebo rozhovorov s kamarátmi pri teplom čaji.

Nízkoprahový klub Smajlík je otvorený každú stredu od 10:00 – 12:00 (pre deti vo veku od 3 – 6 rokov: pre tieto deti chodievajú naši dobrovoľníci priamo domov do rodiny po dohode s rodičmi) a od 14:30 do 16:30 hod. piatok od 16:00 do 20:00 hod.

Kontaktné informácie

Mgr. Ivana Tisoňová
+421917273986
ivana.tisonova@ainkarim.sk
www.ainkarim.sk