DOKUMENTY A PUBLIKÁCIE

Medzinárodný manuál terénnej sociálnej práce (česky)
Príbehy z ulice - osobné skúsenosti terénnych sociálnych pracovníkov a pracovníčok (Angl.)
Príručka pre nových terénnych sociálnych pracovníkov/čky (Angl.)
Učenie je viac ako len škola
Občianske združenie Ulita zverejnilo v týchto dňoch správu z prieskumu pod názvom Učenie je viac ako len škola, ktorý sa realizoval v rokoch 2012 a 2013. Prieskum sa venoval problematike neformálneho vzdelávania a mapuje dobrú prax vzdelávacích programov Komunitného centra Kopčany. Správa je určená všetkým tým, ktorí sa podieľajú na vzdelávaní detí. Ponúka pohľad pracovníčok, rodičov a samotných detí na učenie a vzdelávanie, či na miesta a spôsoby, kde sa učenie detí odohráva. Správa je hlavným výstupom projektu realizovaného vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation.
Úloha liečebného pedagóga v nízkoprahovom zariadení pre deti a mládež
Práca prináša poznatky o možnostiach uplatnenia liečebného pedagóga v nízkoprahovom centre pre deti a mládež. V teoretickej časti objasňuje systém nízkoprahovo poskytovaných služieb pre deti a mládež, ktorý je dopĺňaný príkladmi z praxe. Teória sa taktiež venuje liečebnej pedagogike, približuje jej predmet, ciele a metódy práce. Tvorivé terapie sú spomenuté v osobitnej kapitole. Ukazujú sa ako účinný a vhodný nástroj pomoci ako v liečebnej pedagogike, tak aj v systéme nízkoprahovo poskytovaných služieb.

Vo výskumnej časti prípadovou štúdiou približujeme fungovanie konkrétneho nízkoprahového zariadenia pre deti a mládež Komunitné centrum Kopčany a participáciu autora tejto práce na poskytovaní služieb v kontakte s klientami tohto centra. Cieľom je ukázať, kde je priestor pre uplatnenie liečebného pedagóga v rámci systému takto poskytovaných psycho-sociálnych služieb. V závere naznačujeme vízie ďalších možných kompetencií a skrytých rezerv liečebných pedagógov v takýchto zariadeniach.

Mikulič, Martin: Úloha liečebného pedagóga v nízkoprahovom zariadení pre deti a mládež. Diplomová práca, Univerzita Komenského. Pedagogická fakulta, Katedra liečebnej pedagogiky. Vedúci diplomovej práce: Doc. PaeDr. Katarína Majzlanová,PhD. Bratislava: Pedagogická fakulta UK, 2008.

Práca k stiahnutiu vo formáte PDF TU.
Rozvoj životných zručností v nízkoprahovom zariadení u detí mladšieho školského veku
Práca prináša zistenia o vplyve špeciálneho výchovného programu na deti v podmienkach nízkoprahového zariadenia. V teoretickej časti sa rozoberá problematika detí mladšieho školského veku a jej špecifiká v praxi. Objasňuje systém nízkoprahovo poskytovaných služieb a počiatky nízkoprahových zariadení pre deti a mládež na Slovensku. Teória tiež sa venuje pojmu životné zručnosti a jeho chápanie v rámci rôznych modelov. V závere teoretickej časti je rozpísaných niekoľko výchovných programov realizovaných na Slovensku.Vo výskumnej časti autorka predkladá zistenia o vplyve špeciálneho výchovného programu na prejavy správania sa detí. Špeciálny výchovný program bol realizovaný v nízkoprahovom zariadení. Bol určený pre deti prvého a druhého ročníka na základnej škole, ktoré trávia svoj voľný čas na ulici. Zistili sme, že špeciálny výchovný program môže ovplyvniť správanie detí aj v takých špecifických podmienkach ako bol realizácie. Autorka zaznamenala zmeny v správaní u všetkých skúmaných detí.

Marková, Monika: Rozvoj životných zručností v nízhoprahovom zariadení u detí mladšieho školského veku. Diplomová práca, Univerzita Komenského. Pedagogickáfakulta, Katedra sociálnej pedagogiky. Vedúci diplomovej práce: Mgr. Peter Fudaly.Bratislava: Pedagogická fakulta UK, 2007. 109s.

Práca vo formáte PDF k stiahnutiu TU.
Nízkoprahové programy pre deti a mládež na Slovensku
Prezentácia k diplomovej práci Mgr. Hraňovej (Ulita) k stiahnutiu TU.
Metodika nízkoprahových programov pre deti a mládež
Autor sa v práci zameriava na základné vymedzenie metodiky nízkoprahových programov pre deti a mládež. Toto vymedzenie je realizované najmä vo vzťahu k princípom konceptu a štandardom práce. V širšom teoretickom rámci rozpracúva jednotlivé časti štandardov s dôrazom na súvislosť s praxou. Na základe spracovania dostupnej literatúry a rozhovorov s pracovníkmi nízkoprahových programov sa autor venuje vybraným aspektom metodiky. Identifikuje prístup pracovníkov, definuje nízkoprahový program v systéme voľnočasových aktivít a zdôrazňuje význam sociálnych služieb. Upozorňuje na konkrétne príležitosti a ohrozenia a poukazuje na možnosti inštitucionálneho rozvoja do budúcnosti.

Kulifaj, Peter: Metodika nízkoprahových programov pre deti a mládež. Bakalárska práca, Univerzita Komenského. Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce. Vedúci bakalárskej práce: PaedDr. Libor Klenovský. Bratislava : Pedagogická fakulta UK, 2008. 68 s.

Metodika nízkoprahových programov pre deti a mládež vo formáte pdf.

Zoznam odborných článkov:


Zákon č. 448/2008 Z.z.
Úplne znenie Zákona o sociálnych službách (zdroj: www.zbierka.sk)
Zákon č. 305/2005 Z.z.
Úplne znenie Zákona o sociálno právnej ochrane a sociálnej kuratele (zdroj: www.zbierka.sk) 
Stanovy Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládež


Časť I. - Základné ustanovenia

Čl. 1 – Názov

Názov občianskeho združenia je Asociácia nízkoprahových programov pre deti a mládež. Združenie používa skratku Asociácia NPDM.


Čl. 2 – Sídlo

Sídlom je Ambroseho 15, 851 02 Bratislava. Územná pôsobnosť zahŕňa celé územie Slovenskej republiky.


Čl.3 – Charakteristika združenia

Asociácia nízkoprahových programov pre deti a mládež (ďalej len „Asociácia“) je dobrovoľné, neziskové združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.


Časť II. – Ciele a predmet činnosti


Čl. 1 – Všeobecná charakteristika

Predmetom činnosti je napĺňanie cieľov Asociácie prostredníctvom advokačných aktivít v prospech nízkoprahových programov pre deti a mládež a participácie na ich rozvoji.


Čl. 2 – Ciele

1.Zastupovať spoločné záujmy členov Asociácie,
2.zabezpečovať a udržiavať informovanosť svojich členov,
3.koordinovať spoločné aktivity a projekty nízkoprahových programov pre deti a mládež,
4.usporadúvať kurzy, školenia, prednášky, semináre a profesijné stretnutia pre členov Asociácie a širokú verejnosť,
5.realizovať vydavateľskú a publikačnú činnosť,
6.propagovať a sieťovať nízkoprahové programy pre deti a mládež,
7.spolupracovať s organizáciami a štátnymi/samosprávnymi orgánmi v oblasti svojho pôsobenia.


Časť III. - Členstvo


Čl. 1 – Všeobecné podmienky členstva

Členstvo v Asociácii je dobrovoľné a členmi Asociácie môžu byť fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek minimálne 18 rokov a právnické osoby, ktoré sa stotožňujú s cieľmi Asociácie.


Čl. 2 – Formy členstva

1.Aktívne členstvo
2.Pasívne členstvo
3. Čestné členstvo


Čl. 3 – Aktívne členstvo

Aktívnym členom Asociácie sa môže stať fyzická osoba na základe menovacieho dekrétu od organizácie s právnou subjektivitou, ktorá realizuje nízkoprahový program pre deti a mládež. Uchádzač o aktívne členstvo predloží predsedníctvu žiadosť o členstvo spolu s kópiou stanov menovacej organizácie a jej výročnou správou. V prípade potreby si môže predsedníctvo vyžiadať doplňujúce informácie súvisiace s činnosťou uchádzača. O prijatí uchádzača rozhoduje členská schôdza Asociácie.


Aktívne členstvo zaniká:

1.Písomným prehlásením člena o rozhodnutí vystúpiť z Asociácie dňom jeho doručenia,
2.vylúčením, najmä z dôvodu porušenia povinností a zneužitia členských práv či z iných vážnych dôvodov dňom jeho schválenia členskou schôdzou,
3.smrťou člena
4.zánikom činnosti organizácie, ktorá vydala fyzickej osobe menovací dekrét a ktorá súvisela s napĺňaním podmienok členstva,
5.zaniknutím Asociácie.


Zánikom aktívneho členstva súčasne zaniknú všetky mandáty, práva a povinnosti aktívneho členov Asociácie.


Aktívny člen má právo:

1.Podieľať sa na aktivitách a činnosti Asociácie,
2.podieľať sa na rozhodovaní členskej schôdze,
3.byť informovaný o činnostiach Asociácie a rozhodnutiach orgánov Asociácie,
4.využívať všetky výhody vyplývajúce z členstva,
5.voliť a byť volený do ktoréhokoľvek orgánu Asociácie.


Aktívny člen je povinný:

1.dodržiavať stanovy a závery členskej schôdze,
2.platiť členské príspevky,
3.zasielať raz ročne výročnú správu o činnosti menujúcej organizácie predsedníctvu Asociácie,
4.v prípade zvolenia do niektorej funkcie v orgánoch Asociácie vykonávať túto funkciu zodpovedne a čestne.


Čl. 4 – Pasívne členstvo

Pasívnym členom Asociácie sa môže stať fyzická osoba, organizácia s právnou subjektivitou alebo neformálna skupina, ktorá realizuje alebo plánuje realizovať nízkoprahový program pre deti a mládež. Každá organizácia alebo neformálna skupina, ktorá je prijatá za pasívneho člena Asociácie, menuje svojho zástupcu, ktorý bude zastupovať organizáciu v Asociácii.


Uchádzač o pasívne členstvo predloží predsedníctvu Asociácie žiadosť o členstvo. V prípade potreby si môže predsedníctvo vyžiadať doplňujúce informácie súvisiace s činnosťou uchádzača. O prijatí uchádzača rozhoduje predsedníctvo Asociácie.


Pasívne členstvo zaniká:

1.písomným prehlásením člena o rozhodnutí vystúpiť z Asociácie dňom jeho doručenia,
2. vylúčením, najmä z dôvodu porušenia povinností a zneužitia členských práv či z iných vážnych dôvodov dňom jeho schválenia členskou schôdzou,
3.zaniknutím právnej subjektivity organizácie alebo rozpustením neformálnej skupiny,
4.smrťou člena,
5.zaniknutím Asociácie.


Pasívny člen má právo:

1.podieľať sa na aktivitách a činnosti Asociácie,
2.byť informovaný o činnostiach Asociácie a rozhodnutiach orgánov Asociácie,
3.využívať všetky výhody vyplývajúce z pasívneho členstva,
4.zúčastňovať sa zasadnutí členskej schôdze, ale bez práva voliť a byť volený do ktoréhokoľvek orgánu Asociácie.


Pasívny člen je povinný:

1.dodržiavať Stanovy a závery členskej schôdze,
2.platiť členské príspevky.


Čl. 5 – Čestné členstvo

Vznik, práva a povinnosti a zánik čestného člena upravujú interné smernice.


Časť IV. - Orgány Asociácie


Orgánmi Asociácie sú:

1.Členská schôdza,
2.Predsedníctvo,
3.Revízna komisia.


Čl. 1 – Členská schôdza

Členská schôdza je najvyšším orgánom Asociácie a je zhromaždením všetkých členov Asociácie. Právo hlasovať má iba aktívny člen. Každý aktívny člen má pri hlasovaní členskej schôdze jeden hlas.

Riadne zasadnutie členskej schôdze zvoláva predsedníctvo minimálne jeden krát ročne písomným spôsobom najneskôr 30 dní pred konaním zasadnutia členskej schôdze. Mimoriadne zasadnutie členskej schôdze predsedníctvo zvolá najneskôr do 30 dní, ak o tom rozhodne na svojom zasadnutí alebo ak o to požiada najmenej 1/3 členskej základne písomným spôsobom.

Zasadnutie členskej schôdze vedie predseda Asociácie alebo ním poverený člen predsedníctva. Členská schôdza je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná minimálne polovica aktívnych členov. Ak členská schôdza nie je uznášania schopná, predsedníctvo zvolá ďalšiu členskú schôdzu do 30 dní.

Plénum členskej schôdze rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov, s výnimkou zmeny stanov a rozhodnutia o zániku Asociácie, na ktoré je potrebná 2/3 väčšina všetkých hlasov.

Členská schôdza o svojich rozhodnutiach vydáva písomné závery, ktoré sú súčasťou zápisu. Zápis zo zasadnutia členskej schôdze je predsedníctvo povinné doručiť do 30 dní odo dňa konania členskej schôdze všetkým členom Asociácie.


Úlohy členskej schôdze:

1.prerokúva a schvaľuje správu predsedníctva o činnosti za obdobie od poslednej členskej schôdze
2.schvaľuje zmeny stanov,
3.schvaľuje plán činnosti na obdobie do ďalšieho riadneho rokovania členskej schôdze,
4.volí a odvoláva členov predsedníctva a spomedzi nich predsedu a podpredsedu,
5.volí a odvoláva členov revíznej komisie,
6.rozhoduje o prijatí alebo vylúčení aktívneho člena Asociácie,
7.rozhoduje o vylúčení pasívneho člena Asociácie,
8.rozhoduje o výške členského poplatku,
9.rozhoduje o zániku Asociácie.


Čl. 2 – Predsedníctvo

Predsedníctvo je volené na funkčné obdobie 2 roky a riadi činnosti Asociácie v období medzi zasadaniami členskej schôdze. Predsedníctvo môže vykonávať svoju činnosť, ak ho tvoria predseda, podpredseda a minimálne jeden člen predsedníctva. Výkon funkcie člena predsedníctva je osobne viazaný na zvoleného delegáta a teda je nezastupiteľný. Predsedníctvo zasadá minimálne tri krát ročne. Ak v priebehu funkčného obdobia nemôže predsedníctvo vykonávať svoju činnosť, predsedníctvo je povinné zvolať mimoriadne zasadnutie členskej schôdze do 30 dní.

Čl. 3 – Činnosť a úlohy predsedníctva

Predsedníctvo:

1.organizuje, koordinuje a riadi činnosť Asociácie medzi zasadaniami členskej schôdze,
2.zvoláva riadne alebo mimoriadne zasadnutia členskej schôdze,  ktorej predkladá správu o svojej činnosti,
3.schvaľuje a zabezpečuje realizáciu programov, projektov a aktivít Asociácie,
4.zabezpečuje strategické plánovanie činnosti Asociácie,
5.rozhoduje o hospodárení s majetkom Asociácie,
6.schvaľuje vnútorné smernice,
7.schvaľuje pasívne členstvo,
8.rieši námietky a sťažnosti členov.


Čl. 4 – Revízna komisia

Revízna komisia je kontrolným orgánom Asociácie a vykonávanie funkcie člena revíznej komisie je nezlučiteľné s pozíciou člena predsedníctva. Je volená na funkčné obdobie dva roky a má minimálne jedného člena. Revízna komisia:

1.zabezpečuje internú kontrolu hospodárenia a dodržiavania právnych noriem a stanov,
2. v prípade zistenia nedostatkov alebo chýb v hospodárení, činnosti alebo inej oblasti o kontroly o tejto skutočnosti písomne informuje predsedníctvo Asociácie a navrhne prostriedky na nápravu,
3.o svojej činnosti vypracúva správu a predkladá ju zasadnutiu členskej schôdze.Čl. 5 – Štatutárne zastúpenie

Štatutárnymi zástupcami Asociácie sú jej predseda a podpredseda. Predseda zastupuje Asociáciu na verejnosti, ak predsedníctvo nerozhodne inak. Predsedníctvo môže predsedu a podpredsedu na návrh ktoréhokoľvek člena predsedníctva alebo revíznej komisie odvolať, ak:

1.požiada o uvoľnenie z funkcie,
2. koná v rozpore so stanovami, uzneseniami predsedníctva alebo závermi členskej schôdze, poškodzuje dobré meno Asociácie alebo existujú iné vážne dôvody na jeho odvolanie.

Časť V. – Zásady hospodárenia

Čl. 1 – Zásady hospodárenia s majetkom

Asociácia hospodári v súlade s platnými právnymi predpismi, stanovami a internými predpismi Asociácie. Asociácia má právo vlastniť hnuteľný a nehnuteľný majetok a hospodáriť s ním. Prípadné príjmy, môžu byť použite len na podporu a plnenie cieľov Asociácie. Príjmy Asociácie tvoria najmä:

1.členské príspevky,
2.dotácie, granty a dary,
3.iné príspevky z verejných a súkromných zdrojov,
4. príjmy z podielu zaplatenej dane,
5. príjmy z vlastnej činnosti,
6. iné príjmy.


Časť VI. – Zánik Asociácie


Čl. 1 – Formy zániku

Asociácia zanikne:

1. rozhodnutím členskej schôdze o rozpustení Asociácie,
2. zlúčením Asociácie s iným občianskym združením,
3.  v zmysle platných právnych predpisov.


Čl. 2 – Majetkové vysporiadanie

O naložení s majetkom Asociácie v prípade zániku rozhoduje členská schôdza. Likvidátor menovaný členskou schôdzou vyrovnáva všetky záväzky a so zostatkom naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze Asociácie.

Časť VII. – Záverečné ustanovenia

Čl. 1 – Členstvo zakladajúcich organizácií

Členstvo zakladajúcich členov v Asociácii sa potvrdí na ustanovujúcej členskej schôdzi.

Čl. 2 – Platnosť Stanov

Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia prípravným výborom Asociácie a účinnosť dňom zaregistrovania Ministerstvom vnútra SR.
Napĺňanie minimálnych štandardov
Nasledujúci dokument slúži pre posúdenie plnenia minimálnych štandardov organizáciou.

Snažíme sa aby naši členovia boli istou garanciou kvality, istým štandardom pre svojich klientov ako aj verejnosť. Veríme tomu, že každý program potrebuje svoj vlastný čas na to aby zistil, či takúto formu jeho cieľová skupina potrebuje a teda, či chce vystupovať ako nízkoprahový program pre deti a mládež. Za posledný rok k nám pribudlo veľa organizácií, ktoré k nám prisali v podobe pasívnych členov a sme radi, že sa aj pre nich otvára možnosť byť aktívnym členom Asociácie NPDM.

Stiahnuť si ho môžete TU.

Vzorový formulár vyplnení OZ KASPIAN nájdete TU.
Minimálne štandardy
Minimálne štandardy k stiahnutiu TU.
Žiadosť o členstvo
Žiadosť o členstvo si môžete stiahnuť TU.