ASOCIÁCIA NÍZKOPRAHOVÝCH PROGRAMOV PRE DETI A MLÁDEŽ


Charakteristika NPDM

Nízkoprahové programy pre deti a mládež (NPDM) predstavujú komplex stacionárne alebo terénne poskytovaných služieb, ktoré sú pre klienta ľahko dostupné (v čo najprirodzenejšom prostredí) a nekladú na neho vysoké nároky (finančné, psychologické,časové, fyzické, technické...).

Ich cieľom je vytvárať podmienky na nadviazanie kontaktu a konkrétnu prácu s jednotlivcami (a sociálnymi skupinami), ktorí sa vyhýbajú štandardnej inštitucionálnej pomoci, alebo ju aktívne nevyhľadávajú, a u ktorých je dôvodný predpoklad nutnosti a účelnostitakejto pomoci (podľa A. Herzoga, P. Klímu, Éthum, 2003). Jedným typom nízkoprahového programu môže byť aj terénna sociálna práca s deťmi a mládežou.

Členské organizácie

Princípy NPDM

Klubová práca a terénna sociálna práca

Základné princípy, ktoré tvoria koncept nízkoprahových programov pre deti a mládež sú

1Nízkoprahové naladenie pracovníkov
Pracovníci by mali byť v prvom rade „maximálnedostupní“ tým, že klientov neodsudzujú, prijímajú ich, a nemajú príliš veľké očakávania, ktoré klienti objektívne nedokážu plniť, sprostredkovávajú ponuku služieb zariadenia, a zároveň napĺňajú najčastejšiu potrebu klientov – potrebu spolubytia.
2Voľný vstup a pobyt v zariadení
Klienti môžu prichádzať a odchádzať v rámci otváracej doby zariadenia podľa svojho uváženia. Výnimkou môžu byť pravidlá niektorých zariadení, ktoré kvôli nedostatočnej priestorovej kapacite povoľujú len jeden vstup v rámci jednej otváracej doby.
3Bezpečie
Zariadenie by vo svojich priestoroch malo vytvárať podmienky bezpečia a ochrany klientov, personálu aj zariadenia. Zámerom nízkoprahového zariadeniaje ponúknuť pokojné a bezpečné miesto ako prostriedok na vytvorenie kontaktu s klientom. Garanciou ochrany a bezpečia by mali byť aj funkčné pravidláa interné smernice, upravujúce postup pracovníkov v krízových situá-ciách, a napokon odborne vyškolený personál.
4Pasivita je prípustná
Klient, ktorý navštevuje nízkoprahové zariadenie nie je nútený na žiadnu činnosť alebo aktívnu účasť v programe. Je iba pozývaný. Ak sa z nejakých dôvodov odmieta zúčastniť organizovanej aktivity, môže využiť inú ponuku alebo dostupný materiál či vybavenie, alebo sa môže rozprávať s ostatnými klientmi, či pracovníkmi zariadenia. V konečnom dôsledku však môže byť pasívny, a nemusí sa ničoho zúčastňovať, ani využívať vybavenie.
5Pravidelná dochádzka nie je podmienkou
Pravidelná dochádzka do zariadenia nie je podmienkou využívania služieb zariadenia. Podobne ani členstvo, či iná forma registrácie.
6Pravidlá
Nevyhnutným predpokladom toho, aby sa problémovým situáciám predchádzalo,alebo keď k nim dôjde, aby sa riešili, je funkčný systém pravidiel a sankcií, s ktorým sú klienti aj personál dobre oboznámení.
7Poplatky a služby
Vstup do zariadenia a využívanie štandardnej ponuky zariadenia nie je podmienené finančnou spoluúčasťou klienta. Mnohé nízkoprahové zariadenia majúvypracovaný jednoduchý systém, ako umožniť klientovi využiť ponuku či program, aj keď nemá finančné prostriedky, alebo ich nechce použiť.
8Zaručená anonymita
Pri využívaní štandardných služieb sa nevedie evidencia, ktorá obsahuje osobné údaje užívateľa služieb. Aby klient mohol navštevovať nízkoprahové zariadenie a zúčastňovať sa štandardného programu, nemusí o sebe poskytnúť žiadne formálne informácie. Ak však ide o nadštandardnú ponuku, ako je napr. tábor (alebo iná akcia realizovaná mimo mesta, ktorá má prevažne pobytový charakter), akcia vyžadujúca poistenie účastníkov alebo ich evidenciu, je registrácia základných dát nevyhnutná.
9Participácia klientov
Participácia klientov je významným prvkom v nízkoprahovosti. Pomáha aktivizovať klientov na aktívne využívanie voľného času a učiť klientov prevziať zodpovednosť za svoje konanie a správanie. Klienti by mali mať možnosť podieľať sa spolu s pracovníkmi na vytváraní programu, úprave interiéru a vybavení klubu, ak je to v technických, finančných, priestorových a časových možnostiach zariadenia a jeho pracovníkov, a v súlade s právnymi normami, internými smernicami a pravidlami klubu.

Nizkoprahový klub je práca s klientom v konkrétne vymedzenom priestore zariadenia, ktoré sa nachádza v lokalite, kde cieľová skupina žije, resp. trávy voľný čas. Svojím charakterom a umiestnením je blízke prirodzenému prostrediu klienta.

Nízkoprahovosť je záležitosťou skutočnej a reálnej dostupnosti. Pri tomto type služby je nevyhnutná úvodná aktivita klientov - vyhľadanie priestoru klubu. Následne je rovnako prijateľná aktivita aj pasivita klientov pri využívaní jeho služieb. Zariadenie ponúka klientom poradenstvo, rôzne zmysluplné aktivity, vytvára bezpečný priestor a tým je akýmsi azylom. Chráni klienta pred negatívnymi vplyvmi ulice a zároveň chráni ulicu pred klientom.

Tento typ práce môže byť úzko prepojený s terénnou sociálnou prácou a tým poskytovať jednej cieľovej skupine rôznorodú ponuku služieb.

Terénna sociálna práca je práca s klientom v podmienkach mimo inštitúcie (zariadenie, klub). Usiluje sa dostať k cieľovým skupinám, preniknúť na miesta, kde sa prevažne zdržujú, žijú – čo najbližšie k ich prirodzenému prostrediu. V tejto súvislosti môžeme hovoriť o vyhľadávajúcej, sprevádzajúcej a mobilnej sociálnej práci. Nie je založená na spôsobe, kde sa počíta s aktivitou jednotlivca, ktorý by mal sám prísť do inštitúcie a vyhľadť pomoc či aktivitu. Jej princíp spočíva v tom, že terénny pracovník vychádza z „bezpečia inštitúcie“ za jednotlivcom alebo skupinou do jej prirodzeného prostredia. Môže sa vykonávať na ulici, ihriskách, v parkoch, krčmách a podobne.

Terénna práca môže, ale tiež nemusí existovať ako samostatný nízkoprahový program, ktorý žije svojím samostatným životom s vlastným zázemím a vlastnou špecifickou cieľovou skupinou. Rovnako môže byť časťou ponuky zariadenia a pracovať s rovnakou cieľovou skupinou (len v inom prostredí).