Asociácia NPDM združuje organizácie, ktoré zastrešujú terénne sociálne programy alebo nízkoprahové klubové aktivity pre deti a mládež. Patria sem všetky organizácie, ktoré zdieľajú spoločné záujmy a ciele. Tým vytvárať čo najlepšie podmienky pre nízkoprahové programy na Slovensku.

Nízkoprahové programy pre deti a mládež (NPDM) predstavujú komplex stacionárne alebo terénne poskytovaných služieb, ktoré sú pre klienta ľahko dostupné a nekladú na neho vysoké nároky. Cieľom týchto programov je vytvárať podmienky na nadviazanie kontaktu a konkrétnu prácu ako s jednotlivcami tak aj s celými sociálnymi skupinami, ktorí sa vyhýbajú alebo aktívne nevyhľadávajú štandardnú inštitucionálnu pomoc.

1

aktívnych členov

1

pasívnych členov

1

poskytované služby

Nízkoprahový klub

Nizkoprahový klub je práca s klientom v konkrétne vymedzenom priestore zariadenia, ktoré sa nachádza v lokalite, kde cieľová skupina žije, resp. trávy voľný čas. Svojím charakterom a umiestnením je blízke prirodzenému prostrediu klienta. Nízkoprahovosť je záležitosťou skutočnej a reálnej dostupnosti.

Pri tomto type služby je nevyhnutná úvodná aktivita klientov – vyhľadanie priestoru klubu. Zariadenie ponúka klientom poradenstvo, rôzne zmysluplné aktivity, vytvára bezpečný priestor a tým je akýmsi azylom. Chráni klienta pred negatívnymi vplyvmi ulice a zároveň chráni ulicu pred klientom. Tento typ práce môže byť úzko prepojený s terénnou sociálnou prácou a tým poskytovať jednej cieľovej skupine rôznorodú ponuku služieb.

Terénna sociálna práca

Terénna sociálna práca je práca s klientom v podmienkach mimo inštitúcie (zariadenie, klub). Usiluje sa dostať k cieľovým skupinám, preniknúť na miesta, kde sa prevažne zdržujú alebo žijú, a to čo najbližšie k ich prirodzenému prostrediu.

V tejto súvislosti môžeme hovoriť o vyhľadávajúcej, sprevádzajúcej a mobilnej sociálnej práci. Jej princíp spočíva predovšetkým v aktívnom zapojení terénneho pracovníka, ktorá vychádza z „bezpečia inštitúcie“ za jednotlivcom alebo skupinou do jej prirodzeného prostredia. Môže sa vykonávať napríklad na ulici, ihriskách, v parkoch, krčmách a podobne.

Princípy NPDM

Tlačové správy

Tlačové správy

Renesancia Asociácie

Pred nejakou dobou Asociácia došla do bodu, kedy bolo nutné sa rozhodnúť, čo ďalej a na základe toho vykonať potrebné kroky a opatrenia. Práve…
Menu