Martina Mesiariková z NPDM Cirkus pre Vás pripravila výber základnej charakteristiky fakultatívnych a obligatórnych služieb. Nech sa páči, inšpirujte sa…

Fakultatívne a obligatórne aktivity sociálneho charakteru

Nízkoprahové zariadenia pre deti a mládež (ďalej NPDM) zaisťujú vo svojej činnosti ponuku služieb, ktorú tvoria obligatórne poskytované služby a fakultatívne realizované služby. Obligatórne, alebo tiež povinne poskytované služby, musí zariadenie realizovať aspoň v minimálnom rozsahu, ktorý je daný štandardmi NPDM. Pod pojmom fakultatívnych služieb rozumieme služby doplnkové a ich ponuka závisí od individuálnych možností konkrétneho nízkoprahového zariadenia. Voľba doplnkových služieb sa tiež odvíja podľa aktuálnych potrieb cieľovej skupiny. Medzi základné služby, ktoré NDPM poskytujú teda patria nasledujúce:

  • spolubytie a prijatie v bezpečnom priestore
  • voľno-časové aktivity
  • služby sociálnej pomoci
  • aktivity a činnosti zamerané na vzdelávanie a prevenciu

Spolubytie a prijatie v bezpečnom priestore znamená to, že nízkoprahové zariadenia pre deti a mládež ponúkajú klientom v bezpečnom prostredí možnosť spolubytia s osobami, ktorým dôverujú. Umožňujú im tráviť čas podľa ich potrieb a predstáv. Všetkým, ktorí prídu je ponúknuté bezpečné, akceptujúce a príjemné prostredie, s možnosťou zdieľať ho s ostatnými klientmi, či pracovníkmi.

Zariadenie by vo svojich priestoroch malo vytvárať podmienky bezpečia a ochrany klientov a personálu. Zámerom nízkoprahového zariadenia je ponúknuť pokojné a bezpečné miesto ako prostriedok na vytvorenie kontaktu s klientom. Garanciou ochrany a bezpečia by mali byť aj funkčné pravidlá, interné smernice, upravujúce postup pracovníkov v krízových situáciách, a napokon odborne vyškolený personál.
Prijatie klienta sa tiež spája s tzv. nízkoprahovým naladením pracovníka. Takýto typ naladenia zahŕňa v prvom rade maximálnu dostupnosť pracovníka tým, že klienta neodsudzuje, prijíma ho takého aký je a nemá príliš veľké očakávania, ktoré klient objektívne nedokáže plniť. Pracovník sprostredkováva ponuku služieb zariadenia a zároveň napĺňa najčastejšiu potrebu klientov – potrebu spolubytia. To, že pracovníci sú orientovaní na klienta, považujeme za dôležitejšie, ako perfektne materiálne a technicky vybavený priestor zariadenia s prepracovaným programom.

Táto služba tiež umožňuje klientom voľný vstup a pobyt v zariadení. To znamená, že môžu prichádzať a odchádzať v rámci otváracej doby zariadenia podľa svojho uváženia. Výnimkou môžu byť pravidlá niektorých zariadení, ktoré kvôli nedostatočnej priestorovej kapacite povoľujú len jeden vstup v rámci jednej otváracej doby.Druhou zo štandardných ponúk NPDM sú voľno-časové aktivity. Významná časť pozornosti pracovníkov by mala byť zameraná na povzbudzovanie záujem o všetko, čo vedie k aktivite detí a mladých ľudí a svojim pôsobením túto aktivitu smerovať k spoločensky akceptovateľnejším činnostiam. Pre tento účel majú k dispozícii základné vybavenie zariadenia, asistujú klientom pri ich svojpomocných aktivitách a pripravujú pre nich základnú ponuku programov. Pri príprave aktivít je najdôležitejšie zachovávať možnosť voľby klienta a aktivizovať jeho tvorivý potenciál. S tým sú úzko prepojené svojpomocné aktivity klientov. NPDM poskytuje priestor, čas, technické zázemie pre realizáciu týchto aktivít a taktiež odbornú pomoc a garanciu pri ich realizácii.

Medzi doplnkové aktivity NPDM môžeme zaradiť rôzne zábavné programy (hudobné akcie, video projekcie, tanečné akcie, súťaže, športové turnaje…) V prípade záujmu poskytuje aj informačný servis o alternatívach pozitívneho spôsobu trávenia voľného času. Zariadenia môžu realizovať voľno-časové dielne, formou voľne prístupného priestoru so základným vybavením (skúšobná miestnosť, výtvarná dielňa, keramika), alebo formou programu vedeného inštruktorom.

Celý ucelený systém voľno-časových programov, môže byť vytvorený aj ako mesačný klubový program akcií (hudobné akcie, tanečné akcie, turnaje, súťaže, besedy, diskusie, video) NPDM ponúkajú jednodňové a viacdenné výjazdové akcie a realizujú tiež rôzne besedy, diskusie, prednášky s cieľom predstaviť či priblížiť cieľovej skupine určitú tému, oblasť alebo problém (cestovanie, zamestnanie…)Nízkoprahové zariadenia pre deti a mládež zaisťujú ponuku sociálnych služieb zameraných na cieľovú skupinu, ako jednu zo svojich základných aktivít. Ponuku sociálnych služieb záväzne tvorí kontaktná práca, situačná intervencia, základné poradenstvo a sprievodné aktivity. NPDM vykonáva kontaktnú prácu, čo v praxi znamená, že pracovník vykonávajúci služby nadväzuje kontakt s prichádzajúcimi klientmi, alebo ich aktívne vyhľadáva v teréne, zistí individuálne potreby klienta a v prípade, že je zistená potreba klienta, ktorú je NPDM schopné uspokojiť, pracovník asistuje klientovi pri výbere z ponuky služieb a informuje ho o pravidlách jej užívania. Samozrejme, že po vybudovaní dôvernejšieho vzťahu, sa pracovník orientuje na prácu s jednotlivcom. Pôsobenie je cielené, zamerané na podporu akéhokoľvek pozitívneho správania sa. Pomáha tak deťom a mladým ľuďom v plánovaní a realizovaní pozitívnych zmien v ich živote.

V rámci sociálnych služieb nízkoprahové zariadenie poskytuje tiež situačnú intervenciu, čiže pracovník je schopný kedykoľvek v prevádzkovej dobe reagovať na vzniknuté problémy, napríklad poskytnúť klientovi inštrumentálnu pomoc (lekárnička, telefón, zoznam dôležitých kontaktov). Medzi ďalšie poskytované služby sa radí aj základné poradenstvo. Pracovník vie zorientovať klienta v probléme, navrhnúť možnosti jeho riešenia, tieto riešenia klientovi aj s ich pravdepodobnými dôsledkami vysvetliť a pomôcť mu pri realizácii ďalšieho postupu riešenia konkrétneho problému. NPDM ponúka aj rôzne sprievodné aktivity. Pracovníci vedia sprostredkovať klientovi nadväzujúcu pomoc a zaistiť, aby mal klient prístup k verejne dostupným informáciám a umožnia mu, aby im porozumel a vedel ich použiť.

Medzi doplnkové sociálne služby zaraďujeme kontaktné hodiny pre klientov, sú to hodiny vyhradené pre individuálne návštevy a sú oddelené od bežnej prevádzkovej doby zariadenia. Medzi ďalšie aktivity v balíčku sociálnych služieb môžeme zaradiť skupinovú prácu zameranú na rozvoj sociálnych a životných zručností a v prípade záujmu aj mediačné aktivity. Ide predovšetkým o pomoc pri riešení individuálnych konfliktov, vzájomných sporov jednotlivých skupín, sporov medzi klientom a rodičom, alebo klientom a inštitúciou. V prípade potreby ponúkajú NPDM terapeutické služby a krízovú intervenciu. Tieto služby však môže vykonávať iba na to oprávnená osoba.Dôležitou funkciou NPDM je predchádzanie nežiaducich spoločenských činností, preto by ich štandardnou aktivitou mali byť tiež programy z oblasti primárnej a sekundárnej prevencie, so zameraním na zníženie rizík sociálno-patologických javov, ako sú šikanovanie, agresivita, užívanie alkoholických nápojov a drog u cieľovej skupiny. Zariadenia volia predovšetkým také aktivity a činnosti zamerané na prevenciu, ktoré zodpovedajú charakteru programu, zariadenia, terénu a špecifikám cieľovej skupiny. Ako doplnok svojej činnosti môže nízkoprahové zariadenie usporiadať rôzne programy, výcviky a kurzy zamerané na nácvik základných sociálnych zručností smerujúcich k predchádzaniu sociálno-patologických javov. V prípade potreby môže zaisťovať pre klientov individuálny výcvik týchto zručností. NPDM však nemôže ponúkať preventívne programy zamerané na terciárnu prevenciu bez odborného personálu a patričného zázemia vrátane priestorového usporiadania.

Zdroje:
BARTOŇOVÁ M. – ŠANDOR J. a kol.: Nízkoprahové programy pre deti a mládež, Bratislava: Nadácia mládeže Slovenska, 2005. ISBN: 80-969348-0-5
BEDNÁŘOVÁ, Z., PELECH, L. : Sociální práce na ulici. Brno: Doplněk, 2000.
ROSENBAUM, Marsha: Bezpečnosť na prvom mieste: Prístup k teenagerom a drogám postavený na reálnych základoch a náuka o drogách. Bratislava : Nadácia otvorenej spoločnosti, 2002. 32 s. ISBN 80-968359-7-1
http://www.nadacianms.sk/home.php?sekcia=nizkoprah&page=navod [online] [citované 24.3.2008, 14:56] http://www.streetwork.cz/ [online] [citované14.3 2008, 10:33]

Martina Mesiarkinová- NPDM Cirkus, Nitra