Pozývame zástupcov všetkých členských organizácií Asociácie NPDM k pracovnému stretnutiu k zákonu o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Stretnutie sa uskutoční z dôvodu úvah MPSVaR o novelizácii tohto zákona a preto je dôležité, aby sme spoločne diskutovali o jeho znení z pohľadu nízkoprahových programov pre deti a mládež. Stretnutie sa uskutoční 16.5 o 9:00 v Ulite na Kopčianskej ulici v Bratislave. Svoje otázky či záujem zúčastniť posielajte prosím na adresu asociacia@nizkoprah.sk.